Noxfeld Acces AB © 2018        Foto: Karin Dahl / Michel Noxfeld
Andning är liv! Eftersom    alla    processer    i    kroppen,    varenda    en    av    kroppens    levande    celler,    är    helt beroende   av   kvaliteten   på   vårt   andetag,   kan   det   vara   väldigt   givande   att   börja   arbeta   med ökad   andningskvalitet   när   vi   upplever   dålig   hälsa.   Oavsett   om   det   gäller   psykisk   eller fysisk   hälsa/ohälsa   eller   en   mer   abstrakt   upplevelse   kring   livsenergi   spelar   andningen   en avgörande   roll.   Man   kan   arbeta   med   andningsträning   och   nå   stora   förbättringar   vad   det gäller   t.ex:   stress,   trötthet,   ångest,   oro,   sömnrubbningar,   rädslor,   spänningar   och   värk, övervikt,     blodtryck,     hjärta     och     cirkulation,     matsmältning,     astma,     återkommande infektioner   och   naturligtvis   för   att   öka   insikt   om   sig   själv   och   sammanhangen   i   livets   stora väv. Arthur   C   Guyton,   läkare   och   professor   i   fysiologi   menar   (som   många   andra)   att   all   kronisk smärta,   sjukdomar   och   lidande   orsakas   av   syrebrist   på   cellnivå.   Antagligen   finns   det   olika uppfattningar om det, men det är ändå en kraftfull och intressant utgångspunkt.  Det    är    inte    heller    så    enkelt    att    vi    bara    kan    dra    en    massa    djupa    andetag    och    lösa problemen.   Många   gånger   blir   det   istället   motsatsen.   Vi   får   mindre   syre   ju   mer   vi   andas! Ett   överskott   av   ineffektivt   använt   syre   leder   till   en   ökad   mängd   fria   syreradikaler,   vilket kallas oxididativ stress och allting åldras snabbare än det behöver. Vi   borde   istället   inrikta   oss   på   ökad   balans   mellan   syre   och   koldioxid   som   bäst   infinner   sig när   vi   andas   med   diafragman,   genom   näsan   med   lugna,   rytmiska   andetag   i   lägre   delen   av lungan. Det   finns   flera   goda   anledningar   att   fokusera   denna   balans.      Andningscenter   stimuleras via   halten   av   koldioxid   i   blodet.   Det   är   det   som   avgör   när   det   är   dags   att   dra   nästa andetag.   Det   är   också   så   att   med   rätt   nivå   av   koldioxid   nås   den   ph-miljö   som   stimulerar hemaglobinet     att     frisläppa     syret     –     därför     får     vi     bättre     syresättning     med     ökad koldioxidtolerans.   Den   gasen   ”knuffar”   dessutom   syret   till   alla   de   celler   som   ju   utgör   våra muskler   organ,   skelett   och   andra   strukturer   och   vävnader-   alltså   dit   syret   är   menat   att   och där det gör nytta. Koldioxid vidgar också blodkärl och luftvägar. Många   människor   behöver   öka   toleransen   för   koldioxid   för   att   på   så   vis   öka   lugnet   i kropp   och   sinne   samt   åstadkomma   effektiv   syretillförsel   till   cellerna.   Många   behöver fokusera   på   utandningen   för   att   på   så   vis   öka   kvalitet   och   frihet   i   inandning.   Många behöver andas mindre för att på så vis få mer syre. Med   medvetenhet   och   enkla   andningsövningar   kan   var   och   en   av   oss   förbättra   hälsa   och välmående på många plan.    I   den   yogiska   traditionen   har   man   känt   till   och   använt   sig   av   intelligensen   i   andetaget   för att   bygga   hälsa   och   medvetenhet   i   flera   tusen   år.   Det   är   både   lite   sorgligt   och   väldigt glädjande   att   det   i   vår   kultur,   sakta   men   säkert   vinner   mark   både   inom   forskning   och   i enskilda människor liv. Helt   säkert   finns   det   många   hälsoskatter   även   för   dig,   att   hämta   i   ökad   medvetenhet kring andetaget!  
Varmt välkommen hit!
Andning är liv! Eftersom        alla        processer        i kroppen,        varenda        en        av kroppens   levande   celler,   är   helt beroende    av    kvaliteten    på    vårt andetag,    kan    det    vara    väldigt givande    att    börja    arbeta    med ökad      andningskvalitet      när      vi upplever   dålig   hälsa.   Oavsett   om det     gäller     psykisk     eller     fysisk hälsa/ohälsa       eller       en       mer abstrakt          upplevelse          kring livsenergi    spelar    andningen    en avgörande   roll.   Man   kan   arbeta med     andningsträning     och     stora   förbättringar   vad   det   gäller t.ex:   stress,   trötthet,   ångest,   oro, sömnrubbningar,                rädslor, spänningar    och    värk,    övervikt, blodtryck,   hjärta   och   cirkulation, matsmältning,                       astma, återkommande    infektioner    och naturligtvis   för   att   öka   insikt   om sig    själv    och    sammanhangen    i livets stora väv. Arthur     C     Guyton,     läkare     och professor   i   fysiologi   menar   (som många     andra)     att     all     kronisk smärta,    sjukdomar    och    lidande orsakas   av   syrebrist   på   cellnivå. Antagligen       finns       det       olika uppfattningar   om   det,   men   det är       ändå       en       kraftfull       och intressant utgångspunkt.  Det   är   inte   heller   så   enkelt   att   vi bara    kan    dra    en    massa    djupa andetag     och     lösa     problemen. Många    gånger    blir    det    istället motsatsen.   Vi   får   mindre   syre   ju mer    vi    andas!    Ett    överskott    av ineffektivt    använt    syre    leder    till en           ökad           mängd           fria syreradikaler,         vilket         kallas oxididativ      stress      och      allting åldras snabbare än det behöver. Vi    borde    istället    inrikta    oss    ökad     balans     mellan     syre     och koldioxid    som    bäst    infinner    sig när    vi    andas    med    diafragman, genom       näsan       med       lugna, rytmiska   andetag   i   lägre   delen   av lungan. Det   finns   flera   goda   anledningar att      fokusera      denna      balans.        Andningscenter     stimuleras     via halten   av   koldioxid   i   blodet.   Det är   det   som   avgör   när   det   är   dags att    dra    nästa    andetag.    Det    är också    så    att    med    rätt    nivå    av koldioxid   nås   den   ph-miljö   som stimulerar       hemaglobinet       att frisläppa    syret    –    därför    får    vi bättre     syresättning     med     ökad koldioxidtolerans.      Den      gasen ”knuffar”   dessutom   syret   till   alla de     celler     som     ju     utgör     våra muskler   organ,   skelett   och   andra strukturer    och    vävnader-    alltså dit   syret   är   menat   att   gå   och   där det    gör    nytta.    Koldioxid    vidgar också blodkärl och luftvägar. Många    människor    behöver    öka toleransen    för    koldioxid    för    att på   så   vis   öka   lugnet   i   kropp   och sinne   samt   åstadkomma   effektiv syretillförsel   till   cellerna.   Många behöver              fokusera              utandningen   för   att   på   så   vis   öka kvalitet    och    frihet    i    inandning. Många    behöver    andas    mindre för att på så vis få mer syre. Med     medvetenhet     och     enkla andningsövningar    kan    var    och en    av    oss    förbättra    hälsa    och välmående på många plan.     I    den    yogiska    traditionen    har man   känt   till   och   använt   sig   av intelligensen   i   andetaget   för   att bygga   hälsa   och   medvetenhet   i flera   tusen   år.   Det   är   både   lite sorgligt   och   väldigt   glädjande   att det   i   vår   kultur,   sakta   men   säkert vinner        mark        både        inom forskning        och        i        enskilda människor liv. Helt     säkert     finns     det     många hälsoskatter     även     för     dig,     att hämta   i   ökad   medvetenhet   kring andetaget!  
Noxfeld Acces AB © 2018