Noxfeld Acces AB © 2018        Foto: Karin Dahl / Michel Noxfeld
Alla   levande   system   har   en   inneboende   intelligens,   en   kapacitet   att   gå   mot   helande   och läkning.   Egentligen   är   det   alltid   någon   process   av   läkande   på   gång   inom   oss.   Ett   skadat finger,   ett   sårat   hjärta,   en   relation   i   obalans   eller   vad   som   helst.   Helande   eller   läkande   är helt   enkelt   att   något   rör   sig   från   ett   tillstånd,   till   något   bättre.      Ordet   healing   för   ibland tankarna   till   något   mystiskt   och   märkvärdigt.   Jag   vill   understryka   att   det   för   mig   är   något alldeles   naturligt   och   grundläggande   inom   varje   människa,   men   att   vi   möjligtvis   glömt bort den delen av vår intelligens. Tillvaron   består   av   energi,   vibrerande   på   olika   frekvenser.   Du   är   ett   vandrande   energi- knippe!   Din   benstruktur   vibrerar   på   en   viss   frekvens,   din   blindtarm   på   en   annan.   Dina känslor   och   tankar   är   en   subtilare   form   av   energi.   Det   finns   inga   neutrala   tankar.   Allt   du tänker   och   alla   dina   tolkningar   av   tillvaron,   får   någon   form   av   återverkan   i   kroppen   och hela   ditt   system.   Allt   hänger   samman   på   det   mest   fantastiska   vis!   Tankar   och   känslor   av rädsla,   oro,   maktlöshet   skapar   blockeringar   som   kan   låsa   fast   oss   och   hindra   oss   från   att komma vidare. Efter ett tag kan det skapa sjukdom och obalans i kroppen. Det   är   sådana   blockeringar   vi   kan   arbeta   för   att   lösa   upp.   Att   arbeta   med   den   energetiska aspekten   är   många   gånger   mycket   effektivt.   Men   man   kan   självklart   inte   säga   att   allt   kan botas   genom   healing.   I   bland   är   försonandet   med   det   som   upplevts   som   obalans   det största helandet. Att acceptera och få frid. När   vi   genomskådar   de   felaktiga   tolkningarna   av   livet,   när   vi   släpper   tron   på   berättelsen om   oss   själva   och   går   djupare   in   i   upplevelsen   av   oss   själva   släpps   energiflödet   fritt,   de obegränsade   krafterna   kan   stiga   upp   till   ytan      och   tilliten   till   de   djupare   sammanhangen får   återvända.   Kanske   är   det   den   djupaste   formen   av   helande   -   att   minnas   vem/   vad   du egentligen är, bortanför inlärda mönster och berättelser.
Konsultationer När    du    kommer    på    första    besöket    samtalar    vi    kring    din    livssituation    och    ringar    in problemet   du   önskar   få   hjälp   med.   Därifrån   bestämmer   vi   gemensamt   hur   vi   skall   vidare.   Någon   form   av   behandling   ges   alltid   vid   första   besöket.   Det   är   väldigt   olika   hur   en behandlingsplan   ser   ut.   Vanligt   är   att   man   träffas   två-fem   gånger.   Självklart   kan   man aldrig   ge   några   löften   om   att   "allt   är   ordnat"   efter   den   tiden,   men   det   kan   sägas   att   de allra   flesta   upplever   att   man   fått   till   stånd   en   rejäl   förändring   till   det   bättre,   efter   dessa tillfällen. Du    kan    besöka    mig    av    olika    anledningar.    Det    kan    vara        trötthet,    livsleda,    ångest,      existentiella   problem,   vilsenhet,   stressrelaterade   problem,   smärtproblematik   m.m.   Eller du   kanske   kommer   för   att   du   vill   djupna   i   ditt   eget   liv,   förstå   mer   av   livets   mer   abstrakta dimension   och   komma   vidare   i   din   andliga   utveckling.   (Jag   tar   inte   emot   klienter   som “bara”   vill   hitta   bot   för   en   fysisk   åkomma.   Dels   kan   jag   inte   säga   “japp,   det   kan   vi   fixa”   och dels   är   jag   så   övertygad   om   att   det   mentala,   känslomässiga,   andliga,   energetiska   och fysiska   hänger   samman   att   det   blir   omöjligt   att   arbeta   för   att   läka   enbart   en   nivå   av existensen.) Pris: 600 kr / behandling.
Varmt välkommen hit!
Alla     levande     system     har     en inneboende         intelligens,         en kapacitet   att   gå   mot   helande   och läkning.    Egentligen    är    det    alltid någon    process    av    läkande    gång   inom   oss.   Ett   skadat   finger, ett    sårat    hjärta,    en    relation    i obalans     eller     vad     som     helst. Helande    eller    läkande    är    helt enkelt   att   något   rör   sig   från   ett tillstånd,   till   något   bättre.      Ordet healing    för    ibland    tankarna    till något   mystiskt   och   märkvärdigt. Jag    vill    understryka    att    det    för mig    är    något    alldeles    naturligt och    grundläggande    inom    varje människa,    men    att    vi    möjligtvis glömt    bort    den    delen    av    vår intelligens. Tillvaron       består       av       energi, vibrerande    på    olika    frekvenser. Du     är     ett     vandrande     energi- knippe!   Din   benstruktur   vibrerar på       en       viss       frekvens,       din blindtarm    på    en    annan.    Dina känslor      och      tankar      är      en subtilare     form     av     energi.     Det finns    inga    neutrala    tankar.    Allt du       tänker       och       alla       dina tolkningar   av   tillvaron,   får   någon form    av    återverkan    i    kroppen och   hela   ditt   system.   Allt   hänger samman   på   det   mest   fantastiska vis!   Tankar   och   känslor   av   rädsla, oro,            maktlöshet            skapar blockeringar    som    kan    låsa    fast oss     och     hindra     oss     från     att komma   vidare.   Efter   ett   tag   kan det   skapa   sjukdom   och   obalans   i kroppen. Det    är    sådana    blockeringar    vi kan   arbeta   för   att   lösa   upp.   Att arbeta     med     den     energetiska aspekten      är      många      gånger mycket    effektivt.    Men    man    kan självklart    inte    säga    att    allt    kan botas   genom   healing.   I   bland   är försonandet       med       det       som upplevts       som       obalans       det största    helandet.    Att    acceptera och få frid. När   vi   genomskådar   de   felaktiga tolkningarna     av     livet,     när     vi släpper   tron   på   berättelsen   om oss    själva    och    går    djupare    in    i upplevelsen   av   oss   själva   släpps energiflödet              fritt,              de obegränsade   krafterna   kan   stiga upp   till   ytan      och   tilliten   till   de djupare       sammanhangen       får återvända.    Kanske    är    det    den djupaste   formen   av   helande   -   att minnas   vem/   vad   du   egentligen är,     bortanför     inlärda     mönster och berättelser.
Konsultationer När      du      kommer      på      första besöket    samtalar    vi    kring    din livssituation       och       ringar       in problemet    du    önskar    få    hjälp med.     Därifrån     bestämmer     vi gemensamt      hur      vi      skall      vidare.         Någon         form         av behandling    ges    alltid    vid    första besöket.   Det   är   väldigt   olika   hur en      behandlingsplan      ser      ut. Vanligt   är   att   man   träffas   två-fem gånger.   Självklart   kan   man   aldrig ge    några    löften    om    att    "allt    är ordnat"   efter   den   tiden,   men   det kan     sägas     att     de     allra     flesta upplever    att    man    fått    till    stånd en   rejäl   förändring   till   det   bättre, efter dessa tillfällen. Du     kan     besöka     mig     av     olika anledningar.       Det       kan       vara         trötthet,          livsleda,          ångest,            existentiella    problem,    vilsenhet, stressrelaterade                problem, smärtproblematik   m.m.   Eller   du kanske    kommer    för    att    du    vill djupna   i   ditt   eget   liv,   förstå   mer av         livets         mer         abstrakta dimension    och    komma    vidare    i din    andliga    utveckling.    (Jag    tar inte   emot   klienter   som   “bara”   vill hitta   bot   för   en   fysisk   åkomma. Dels   kan   jag   inte   säga   “japp,   det kan    vi    fixa”    och    dels    är    jag    övertygad    om    att    det    mentala, känslomässiga,                    andliga, energetiska    och    fysiska    hänger samman   att   det   blir   omöjligt   att arbeta   för   att   läka   enbart   en   nivå av existensen.) Pris: 600 kr / behandling.
Noxfeld Acces AB © 2018