Noxfeld Acces AB © 2018        Foto: Karin Dahl / Michel Noxfeld
För Företag Upplägg efter era behov. Exempelvis: Föreläsningsserie Gruppträffar med samtal, övningar och diskussioner Enskilda samtal Kurser Varmt Välkommen att höra av er med er förfrågan.
Väldigt   många   människor   lever   under   stor   press   och   upplever   negativ   stress.   Det   beror inte   bara   på   att   samhället   är   så   krävande,   utan   härleds   ofta   till   inre   motsägande   tankar,     höga inre krav och handlingar som inte är i resonans med din innersta egentliga vilja. Tanken   kommer   först   -   den   föregår   upplevelsen   av   tillvaron.   Alltså   finns   det   en   stark koppling    mellan    våra    tankars    tolkningar    och    vårt    mående.    Tankarna    tänks    ibland automatiskt,   och   kroppen   reagerar   -   tror   att   den   historia   som   berättas   är   sann.   Det   räcker i   regel   med   att   sätta   sig   och   tänka   på   en   person   eller   situation   (eller   en   film)   som   får   oss att   känna   oss   hotade   och   se   själv   vad   som   händer   i   kroppen.   Muskler   spänner   sig,   hjärtat slår    snabbare,    stresshormoner    flödar.    Det    är    en    inbyggd    överlevnadsmekanism    som handlar   om   att   kämpa   eller   fly   vid   fara.   Men   när   det   sätts   igång   i   onödan,   utan   faktiskt hot,   är   den   destruktiv.   För   att   känna   skillnaden   kan   vi   sen   tänka   oss   in   i   en   situation   som vi vanligtvis gillar. Det skapar en annan reaktion i kroppen. Det   sägs   ju   att   en   människa   tänker   ungefär   70   000   tankar   per   dag   och   att   95   %   av   dem   är ungefär   samma   tankar   vi   tänkte   igår.   Det   är   antagligen   inte   en   absolut   sanning,   men   jag tror   dessvärre   att   det   ligger   en   hel   del   i   det.   Det   gör   att   oss   till   en   ganska   ältande,   mentalt fokuserad   ras.   Om   det   fanns   en   bandspelare   som   kunde   spela   in   alla   tankar   under   en dag,   så   skulle   vi   troligtvis   häpna   när   man   lyssnade   igenom   sitt   eget   inre   brus.   Det   är   inte alltid de mest konstruktiva och vackra tankar vi tänker om oss själva och andra… Jag vill påstå tre saker: 1.   Dina   tankar   är   ytterst   viktiga.   Det   finns   inga   neutrala   tankar!   De   är   skapande   på   “gott och ont”. 2.   Det   räcker   med   en   tanke   för   att   sätta   igång   en   reaktion   i   ditt   system.   Din   kropp reagerar som om det vore ”på riktigt”. 3.   Negativa   tankemönster   föder   stress   och   nedbrytande   reaktioner   i   kroppen.   Positiva tankar   (d.v.s.   tankar   som   är   i   linje   med   det   du   innerst   inne   vill   och   står   för)   föder   lugn, stärker och helar. Så   vi   arbetar   med   en   hel   del   med   tankarna.   Om   man   inte   kan   ändra   den   yttre   situationen kanske   man   kan   lära   sig   att   förhålla   sig   på   ett   annat   sätt.   Vi   kan   ändra   våra   tankar   och tolkningar kring  situationen.
Avslappning När   man   varit   stressad   under   en   längre   tid   är   det   vanligt   att   man   går   omkring   med   mer eller   mindre   konstant   spänning   och   beredskap   i   kroppen,   liksom   i   tanken.   Hur   man   än försöker   så   tycks   det   inte   gå   att   komma   ner   i   ett   avslappnat   viloläge.   Funktionen   att slappna   av   är   tillfälligt   satt   ur   spel.      Därför   arbetar   vi   även   med   avslappningsövningar   för kropp     och     själ,     samt     andningsövningar     mestadels     hämtade     från     kundaliniyoga. Andningen   blir   påverkad   av   det   tillstånd   vi   befinner   oss.   Andningen   är   i   tydlig   relation med   nervsystemet   och   hormonsystemet.   Genom   att   bryta   negativa   andningsmönster, skapas   nya   signaler   till   kroppen   och   man   kan   lättare   hitta   tillbaka   till   ett   liv   i   balans.   Om   vi tittar   oss   omkring   i   naturen   eller   i   vårt   eget   liv,   så   ser   vi   att   det   finns   ett   återkommande mönster    av    aktivitet    -    vila,    om    livsrytmen    är    frisk    och    sund.    Betrakta    exempelvis årstiderna   som   växlar   och   växtligheten   som   lever   i   samklang   med   de   förutsättningarna. Vilar   på   vintern   och   grönskar   som   mest   under   sommar   halvåret.   Vi   människor   sover oftast   på   natten   och   arbetar   på   dagen.   Det   är   en   form   av   vila,   men   det   finns   fler.   Att   byta aktivitet   kan   vara   ett   sätt   att   vila.   Det   blir   en   vila   från   den   aktivitet   vi      höll   på   med   tidigare. Om   vi   tränar   vår   fysiska   kropp,   vet   man   att   viloperioden   mellan      träningstillfällena,   också är   en   viktig   del   i   träningen.      Att   lära   sig   att   ta   tillvara   på   de   stunderna   som   erbjuds   varje dag,   när   ingen   egentligen      ställer   några   krav   på   oss,   är   ett   mycket   effektivt   och   bra   sätt   för att   följa   en   sund   rytm   av      aktivitet   -   vila.   Hur   mycket   vi   än   har   att   göra,   så   finns   det stunder,   ibland   några   sekunder,      ibland   flera   minuter   eller   timmar,   när   ingen   egentligen ställer   några   krav   på   oss.   Felet   vi      gör   är   att   vi   inte   uppmärksammar   dem,   utan   rusar vidare   med   fartvinden   i   ansiktet.      Vi   arbetar   alltså   för   att   lära   oss   att   själva   skapa   stunder av   vila   och   återhämtning,   men      också   för   att   finna   de   redan   befintliga   och   lära   oss   att   ta till vara dem.
Privata konsultationer Vi   börjar   med   en   livsinventering   och   tittar   på   begrepp   som   tid,   arbete,   familj,   plikter,     återhämtning,   glädje,   socialt   liv,   inre   resurser,   drömmar   och   önskningar   o.s.v.   för   att   få     en   bild   av   livet   i   sin   helhet.   Därifrån   får   vi   en   uppfattning   av   var   det   haltar   och   kan   göra     en   lämplig   behandlingsplan   utifrån   det.      Behandlingsplanen   brukar   innehålla   inslag   av samtal,      avslappningsövningar,            mindfulness-träning,      kropps/energi      behandlingar, meditation,   mental   träning.      Pris:   600   kr.   inkl.   moms   för   privatperson   Det   finns   även möjlighet att boka tid över telefon, skype eller facetime. .
Varmt välkommen hit!
Väldigt    många    människor    lever under    stor    press    och    upplever negativ    stress.    Det    beror    inte bara     på     att     samhället     är     krävande,    utan    härleds    ofta    till inre    motsägande    tankar,        höga inre    krav    och    handlingar    som inte     är     i     resonans     med     din innersta egentliga vilja. Tanken     kommer     först     -     den föregår   upplevelsen   av   tillvaron. Alltså   finns   det   en   stark   koppling mellan    våra    tankars    tolkningar och      vårt      mående.      Tankarna tänks     ibland     automatiskt,     och kroppen   reagerar   -   tror   att   den historia    som    berättas    är    sann. Det   räcker   i   regel   med   att   sätta sig   och   tänka   på   en   person   eller situation   (eller   en   film)   som   får oss   att   känna   oss   hotade   och   se själv   vad   som   händer   i   kroppen. Muskler   spänner   sig,   hjärtat   slår snabbare,              stresshormoner flödar.      Det      är      en      inbyggd överlevnadsmekanism             som handlar    om    att    kämpa    eller    fly vid   fara.   Men   när   det   sätts   igång i    onödan,    utan    faktiskt    hot,    är den    destruktiv.    För    att    känna skillnaden   kan   vi   sen   tänka   oss   in i    en    situation    som    vi    vanligtvis gillar.     Det     skapar     en     annan reaktion i kroppen. Det    sägs    ju    att    en    människa tänker   ungefär   70   000   tankar   per dag    och    att    95    %    av    dem    är ungefär   samma   tankar   vi   tänkte igår.    Det    är    antagligen    inte    en absolut    sanning,    men    jag    tror dessvärre    att    det    ligger    en    hel del   i   det.   Det   gör   att   oss   till   en ganska           ältande,           mentalt fokuserad   ras.   Om   det   fanns   en bandspelare   som   kunde   spela   in alla    tankar    under    en    dag,    skulle   vi   troligtvis   häpna   när   man lyssnade    igenom    sitt    eget    inre brus.   Det   är   inte   alltid   de   mest konstruktiva   och   vackra   tankar   vi tänker om oss själva och andra… Jag vill påstå tre saker: 1.   Dina   tankar   är   ytterst   viktiga. Det    finns    inga    neutrala    tankar! De    är    skapande    på    “gott    och ont”. 2.   Det   räcker   med   en   tanke   för att   sätta   igång   en   reaktion   i   ditt system.   Din   kropp   reagerar   som om det vore ”på riktigt”. 3.   Negativa   tankemönster   föder stress           och           nedbrytande reaktioner     i     kroppen.     Positiva tankar   (d.v.s.   tankar   som   är   i   linje med   det   du   innerst   inne   vill   och står   för)   föder   lugn,   stärker   och helar. Så   vi   arbetar   med   en   hel   del   med tankarna.     Om     man     inte     kan ändra      den      yttre      situationen kanske     man     kan     lära     sig     att förhålla   sig   på   ett   annat   sätt.   Vi kan      ändra      våra      tankar      och tolkningar kring  situationen.
För Företag Upplägg efter era behov. Exempelvis: Föreläsningsserie Gruppträffar med samtal, övningar och diskussioner Enskilda samtal Kurser Varmt Välkommen att höra av er med er förfrågan.
Avslappning När   man   varit   stressad   under   en längre   tid   är   det   vanligt   att   man går     omkring     med     mer     eller mindre    konstant    spänning    och beredskap    i    kroppen,    liksom    i tanken.   Hur   man   än   försöker   tycks   det   inte   gå   att   komma   ner   i ett            avslappnat            viloläge. Funktionen     att     slappna     av     är tillfälligt    satt    ur    spel.        Därför arbetar          vi          även          med avslappningsövningar    för    kropp och   själ,   samt   andningsövningar mestadels          hämtade          från kundaliniyoga.     Andningen     blir påverkad     av     det     tillstånd     vi befinner     oss.     Andningen     är     i tydlig   relation   med   nervsystemet och     hormonsystemet.     Genom att                bryta                negativa andningsmönster,     skapas     nya signaler    till    kroppen    och    man kan   lättare   hitta   tillbaka   till   ett   liv i   balans.   Om   vi   tittar   oss   omkring i   naturen   eller   i   vårt   eget   liv,   ser       vi       att       det       finns       ett återkommande        mönster        av aktivitet   -   vila,   om   livsrytmen   är frisk        och        sund.        Betrakta exempelvis        årstiderna        som växlar      och      växtligheten      som lever      i      samklang      med      de förutsättningarna.         Vilar         vintern   och   grönskar   som   mest under      sommar      halvåret.      Vi människor       sover       oftast       natten    och    arbetar    på    dagen. Det   är   en   form   av   vila,   men   det finns   fler.   Att   byta   aktivitet   kan vara   ett   sätt   att   vila.   Det   blir   en vila   från   den   aktivitet   vi      höll   med    tidigare.    Om    vi    tränar    vår fysiska      kropp,      vet      man      att viloperioden                          mellan                            träningstillfällena,     också     är     en viktig   del   i   träningen.      Att   lära   sig att    ta    tillvara    på    de    stunderna som   erbjuds   varje   dag,   när   ingen egentligen      ställer   några   krav   oss,   är   ett   mycket   effektivt   och bra    sätt    för    att    följa    en    sund rytm    av        aktivitet    -    vila.    Hur mycket    vi    än    har    att    göra,    finns    det    stunder,    ibland    några sekunder,      ibland   flera   minuter eller         timmar,         när         ingen egentligen   ställer   några   krav   oss.    Felet    vi        gör    är    att    vi    inte uppmärksammar       dem,       utan rusar    vidare    med    fartvinden    i ansiktet.      Vi   arbetar   alltså   för   att lära   oss   att   själva   skapa   stunder av    vila    och    återhämtning,    men      också    för    att    finna    de    redan befintliga   och   lära   oss   att   ta   till vara dem.
Privata konsultationer Vi   börjar   med   en   livsinventering och    tittar    på    begrepp    som    tid, arbete,             familj,             plikter,               återhämtning,    glädje,    socialt    liv, inre      resurser,      drömmar      och önskningar    o.s.v.    för    att    få        en bild   av   livet   i   sin   helhet.   Därifrån får   vi   en   uppfattning   av   var   det haltar   och   kan   göra      en   lämplig behandlingsplan       utifrån       det.         Behandlingsplanen              brukar innehålla       inslag       av       samtal, ö       m   i   n   d   f   u   l   n   e   s   s   -   t   r   ä   n   i   n   g   ,     kropps/energi           behandlingar, meditation,   mental   träning.      Pris: 600        kr.        inkl.        moms        för privatperson      Det      finns      även möjlighet      att      boka      tid      över telefon, skype eller facetime. .
Noxfeld Acces AB © 2018